Ochrana osobních údajů

Společnost Operátor ICT, a.s. (IČ 02795281), pověřená vývojem mobilní aplikace "Moje Praha" a přidružené webové stránky na adrese https://www.mojepraha.eu, plně respektuje a chrání osobní integritu každého uživatele této aplikace resp. internetových stránek. Společnost považuje veškeré vaše osobní údaje za soukromé a důvěrné a uchovává je v souladu s příslušnou legislativou, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Společnost Operátor ICT, a.s. upozorňuje, že neodpovídá za ochranu osobních údajů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů.

Podmínky použití

Používání aplikace "Moje Praha" se řídí následujícími podmínkami použití. Instalací a používáním této aplikace potvrzujete, že jste četli tento text a porozuměli mu. Zároveň tak vyjadřujete svůj souhlas a srozumění s tím, že jste se zavázali dodržovat tyto podmínky, a že budete při používání aplikace jednat v souladu s platným Právním řádem České republiky.

Není-li výslovně uvedeno jinak, autorská práva k veškerému obsahu včetně textů, obrázků, ochranných známek a obchodních značek, umístěnému v mobilní aplikaci "Moje Praha" (dále jen "Aplikace"), náleží vývojáři Aplikace, kterým je firma Operátor ICT, a.s. (IČ 02795281). Obsah Aplikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu generálního ředitele společnosti Operátor ICT, a.s. kopírován, reprodukován, přenášen do jiných systému, zveřejňován, opětovně publikován, distribuován a používán k vytváření odvozených děl.

Aplikace může obsahovat části a odkazy na další zdroje dat, které nejsou udržovány nebo kontrolovány firmou Operátor ICT, a.s. a Operátor ICT, a.s. za obsah těchto zdrojů není odpovědný. Odkazy a části internetových stránek či jiných zdrojů třetích stran jsou uvedeny pouze pro Vaše pohodlí, což neznamená, že Operátor ICT, a.s. souhlasí s jejich obsahem a výslovně odmítá jakékoli ručení za problémy vzniklé jejich použitím.

Aplikace může obsahovat texty s technickými nebo jinými nepřesnostmi či typografickými chybami, které mohou být opravovány podle výhradního uvážení společnosti Operátor ICT, a.s. Opravy a změny Aplikace mohou být provedeny v kterýkoli pozdější den. Operátor ICT, a.s. může kdykoli provádět úpravy, zlepšení a/nebo změny ve smluvních podmínkách, zobrazených v této Aplikaci, nebo u produktů a služeb, na něž je zde uvedeno odvolání. Dříve, než učiníte jakékoliv rozhodnutí ohledně služeb, produktů nebo jiných záležitostí popsaných v této Aplikace, jste povinni si ověřit úplnost, přesnost a pravdivost všech zveřejněných informací.

Operátor ICT, a.s. neposkytuje žádné záruky, že problémy týkající se této Aplikace budou vyřešeny.

Podmínky použití webové stránky

Používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami použití. Přístupem, prohlížením a používáním těchto stránek potvrzujete, že jste četli tento text a porozuměli mu. Zároveň tak vyjadřujete svůj souhlas a srozumění s tím, že jste se zavázali dodržovat tyto podmínky, a že budete jednat v souladu s platným Právním řádem České republiky.

Není-li výslovně uvedeno jinak, autorská práva k veškerému obsahu včetně textů, obrázků, ochranných známek a obchodních značek, umístěnému na tomto serveru pod internetovou adresou https://www.mojepraha.eu (dále jen "Internetová stránka"), náleží provozovateli Internetových stránek, kterým je firma Operátor ICT, a.s. (IČ 02795281). Obsah těchto Internetových stráneknesmí být bez předchozího písemného souhlasu generálního ředitele společnosti Operátor ICT, a.s. kopírován, reprodukován, přenášen do jiných systému, zveřejňován, opětovně publikován, distribuován a používán k vytváření odvozených děl.

Tato Internetová stránka může obsahovat části a odkazy na další stránky v síti internet, které nejsou udržovány nebo kontrolovány firmou Operátor ICT, a.s. a firma Operátor ICT, a.s. za obsah těchto zdrojů není odpovědná. Odkazy a části stránek třetích stran jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí, což neznamená, že Operátor ICT, a.s. souhlasí s jejich obsahem a výslovně odmítá jakékoli ručení za problémy vzniklé jejich použitím.

Tato Internetových stránek může obsahovat texty s technickými nebo jinými nepřesnostmi či typografickými chybami, které mohou být opravovány podle výhradního uvážení Operátor ICT, a.s. Opravy a změny na těchto Internetových stránkách mohou být provedeny v kterýkoli pozdější den. Operátor ICT, a.s. může kdykoli provádět úpravy, zlepšení a/nebo změny ve smluvních podmínkách, zobrazených na těchto Internetových stránkách, nebo u produktů a služeb, na něž je zde uvedeno odvolání. Dříve, než učiníte jakékoliv rozhodnutí ohledně služeb, produktů nebo jiných záležitostí popsaných na těchto Internetových stránkách, jste povinni si ověřit úplnost, přesnost a pravdivost všech zveřejněných informací.

Operátor ICT, a.s. neposkytuje žádné záruky, že problémy týkající se těchto Internetových stránek budou vyřešeny.

Zasláním jakýchkoli informací či materiálů firmě Operátor ICT, a.s. skrze tyto Internetové stránky souhlasíte, že Operátor ICT, a.s. může neomezeně dlouho libovolně nakládat s těmito informacemi či materiály, svobodně použít jakékoliv nápady, koncepty, know-how a/nebo postupy.

Firma Operátor ICT, a.s. si nepřeje získat od vás prostřednicím webových stránek důvěrné nebo chráněné informace a proto veškeré obdržené informace a materiály za důvěrné považovány nebudou.

Firma Operátor ICT, a.s. se zavazuje nezveřejnit vaše jméno, pokud jste jí předali materiály či jiné informace. Jedinou možnou výjimku tvoří váš souhlas s použitím vašeho jména anebo včasné upozornění Operátor ICT, a.s., že materiály či informace, které jste poskytly, budou publikovány spolu s vaším jménem. Může však nastat okolnost nutného zveřejnění výše zmíněných údajů, která je upravena zákonem.